ALGEMENE VOORWAARDEN van de rechtspersoon ’’Autorijschool Raymond Jansen’’ per 1 januari 2010  
                                                                                                                                                                                  

                         
                                    Beste leerling,                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                      

                                    Voor je liggen de algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan 
                                    met Autorijschool Raymond Jansen te Almere alswel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van Autorijschool
                                    Raymond Jansen. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Autorijschool en de leerlingen.


 

 

Autorijschool Raymond Jansen dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur van Autorijschool Raymond Jansen die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurcertificaat.

1.2 Het rijexamen wordt door de Autorijschool Raymond Jansen binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het examen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur van Autorijschool Raymond Jansen in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben.
Bijvoorbeeld: boodschappen doen of koffie pauze houden.

1.5 Autorijschool Raymond Jansen heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of door weers- en/of verkeersomstandigheden dan wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld door Autorijschool Raymond Jansen en wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen
aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

 
De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 2

2.1 Om de lessen te volgen moet je 18 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de autorijschool het recht om 50% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden aan Autorijschool Raymond Jansen, anders heeft de autorijschool het recht om 50% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt door Autorijschool Raymond Jansen niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Bijvoorbeeld: Het overlijden van een naaste en spoed opnamen in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: vakantie of ziekenhuis opname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand. Dit bijvoorbeeld in relatie tot medicijn, alcohol en drugsgebruik.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit wat in 2.5 vermeldt staat, dan heeft Autorijschool Raymond Jansen het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de autorijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 3

3.1 Betalingen dienen uitsluitend door middel van overboeking naar de opgegeven bankrekening van Autorijschool Raymond Jansen plaats te vinden.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk twee weken na de termijn datum voldaan te zijn. Gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert Autorijschool Raymond Jansen de volgende procedure:

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten dan ontvang je acht dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.

b. Autorijschool Raymond Jansen heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 13,50 aan administratiekosten. Bovendien mag de autorijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, weet dan, dat Autorijschool Raymond Jansen een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij die de leerling zelf moet dragen.

3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie, je hebt immers een flinke korting op de lesprijs gehad.


Rij(her)examen:

ARTIKEL 4

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, dan moet de leerling bijdragen aan de kosten voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De autorijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van 1 rijles te berekenen.


Beëindigen  les- en pakket overeenkomsten:

ARTIKEL 5

5.1 Autorijschool Raymond Jansen heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. Autorijschool Raymond Jansen sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de autorijschool. (zie artikel 2.5)
b. Autorijschool Raymond Jansen sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.


Aanvullende afspraken:

ARTIKEL 6

6.1 Autorijschool Raymond Jansen kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Lespakketten:


ARTIKEL 7

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen totdat hij/zij klaar is voor het examen. 


Vrijwaring:

ARTIKEL 8

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. Autorijschool Raymond Jansen  kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De autorijschool draagt zelf het risico.

b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur vna Autorijschool Raymond Jansen een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met A
utorijschool Raymond Jansen op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 Autorijschool Raymond Jansen  zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.


Geschillen:

ARTIKEL 9

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Almere - Huizen - Bussum - Naarden

Autorijschool Raymond Jansen